Vedtægter

Vedtægter for Graasten Haandværkerforening

Se foreningens vedtægter herunder – eller læs dem  et selvstændigt dokument ved at klik her !

§ 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL
Foreningens navn er Graasten Haandværkerforening. Hjemstedet er Gråsten. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands adresse.

Foreningens formål er:
• på et tværfagligt plan at varetage håndværkerstandens, industriens, servicefagenes og andre fagområders interesser af faglig, økonomisk og teknisk art, samt støtte medlemmer i generelle sager.
• ved på møder, kurser og sammenkomster, at samle medlemmerne og stimulere til et godt, kollegialt forhold mellem medlemmerne/ledsagerne, samt herigennem,
• at sikre de forskellige medlemsgruppers faglige kvalifikation for hermed,
• at sikre optimal tilpasning, berettigelse og synliggørelse af medlemmerne og deres virksomheder og fagområder i det lokale samfund.

§ 2 MEDLEMSFORHOLD
Stk. 1 Foreningens medlemskreds består af aktive medlemmer, passive medlemmer og æresmedlemmer

a) aktive medlemmer
Som aktiv medlem kan optages enhver person, der ejer eller indtager en ledende stilling i en selvstændig erhvervsvirksomhed. Medlemskabet er personligt. Indmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til formanden.

b) passive medlemmer
Som passiv medlem kan optages enhver person, der efter bestyrelsens overbevisning, har positiv interesse i Gråsten Haandværkerforenings fremtidige virke. Ansøgning om indmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til formanden.

c) æresmedlemmer
Bestyrelsen kan indstille til den ordinære generalforsamling, at en person skal optages som æresmedlem. Den ordinære generalforsamling afgøre ved simpelt flertal om en person skal optages som æresmedlem.

Stk. 2 Udmeldelse, slettelse og eksklusion
Udmeldelse finder sted skriftligt til kassereren, med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang.
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der handler til skade for foreningen og i strid med foreningens formål og væsentlige interesser. Beslutningen kan indbringes for generalforsamlingen, der med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse.

Medlemmer, der trods påkrav, ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen
finder sted. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, slettes ved bestyrelsens foranstaltning.

Stk. 3 Kontingentet
Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af bestyrelsen og indbetales til foreningen senest 1. april.

Aktive medlemmers betaler kontingent til Graasten Haandværkerforening og Håndværksrådet. Passive medlemmer betaler alene kontingent til Graasten Haandværkerforening. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde og for højst et regnskabsår ad gangen bevilge kontingentfrihed til medlemmer, der indsender en begrundet anmodning herom.

 

§ 3 BESTYRELSEN
Stk. 1 Opgaver og valg
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. De øvrige 4 medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at de afgår skiftevis hvert andet år. Der vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen, således at de afgår skiftevis hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, overtages pladsen af suppleanten, der har
siddet længst.

Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil.

Stk. 2 Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.
Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller næstformanden og referenten.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3 Forretningsudvalg
Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg til at handle på bestyrelsens vegne i mindre sager, der ikke tåler udsættelse. Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.

Stk. 4 Sekretariat
Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft.

 

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN
Stk. 1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2 Tidspunkt og indkaldelse
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i november måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 10 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 2 ugers varsel ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge foreningens regnskab.

Stk. 3 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det seneste års regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forelæggelse af det kommende års budget til godkendelse
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Behandling af indkomne forslag
11. Eventuelt

Stk. 4 Mødeberettigede
Alle medlemmer der har gyldigt medlemsbevis til foreningen er mødeberettigede.

Stk. 5 Stemmeberettigede og fuldmagtsforhold
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer. Passive medlemmer og æresmedlemmer har ikke stemmeret.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe en fuldmagt.

Stk. 6 Gennemførelsen
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed.

Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges bestyrelse, suppleant og revisorer.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 7 dage inden samme. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller som er indkommet som anført, medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har en stemme.

Enhver afstemning skal finde sted skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer
ønsker det.

§ 5 REGNSKAB OG FORMUE
Foreningens regnskabs- og kontingentår følger perioden 1.9.- 31.8.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af enten en intern eller ekstern revisor, hvoraf begge skal være valgt blandt foreningens medlemmer uden for bestyrelsen.

De af generalforsamlingen valgte revisorer kan til enhver tid forlange indsigt i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Han fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og udarbejder foreningens årsregnskab.

Foreningens formue ud over, hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgifter, skal, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet, anbringes efter de retningslinier, der fastsættes af generalforsamlingen, subsidiært af bestyrelsen.

§ 6 UDDANNELSESLEGAT
Foreningen, ved dennes bestyrelse, er berettiget til at benytte det årlige afkast af foreningens formue til uddeling af uddannelseslegat til en eller flere unge uddannelsessøgende personer, som enten har bopæl i foreningens geografiske område, eller er ansat i en af foreningens medlemsvirksomheder.

Såfremt der i et givet regnskabsår ikke uddeles legat, overføres beløbet til det følgende regnskabsårs legatuddeling. Der kan dog på denne måde kun foretages opsamling for i alt 2 regnskabsår. Derefter overføres ikke-uddelte beløb til foreningens formue. Bestyrelsen er berettiget til at indgå i et samarbejde med andre lokale foreninger eller fonde, med henblik på uddeling af fælles legat/legater.

§ 7 TEGNING OG HÆFTELSE
Foreningen tilpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom eller ved andre væsentlige dispositioner tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser.


§ 8 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Til vedtagelse af vedtægtsændringer, herunder fusion med andre foreninger, kræves der 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling.


§ 9 OPLØSNING
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Ved foreningens opløsning skal foreningsformuen udloddes efter følgende model:

Foreningens formue og afkast heraf, skal via et uddannelseslegat uddeles til unge uddannelsessøgende personer, som er opvokset i Gråsten eller har anden tilsvarende fast tilknytning til området.

Den generalforsamling, hvorpå beslutningen om foreningens opløsning/likvidation besluttes, skal samtidig fastsætte de vedtægter/retningslinier, på grundlag af hvilke legatet skal administreres, samt vælge den første legatbestyrelse.


§ 10 VOLDGIFT
Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift.
Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger en, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af dommeren i den retskreds, hvori foreningen ligger.

I øvrigt henvises til lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. marts 2011.

Netværk for erhvervsfolk

Som medlem af Graasten Håndværkerforening

kan du f.eks.:

  •  Være med til at påvirke erhvervspolitik og udvikling
  • Udbygge dit personlige netværk
  • Deltage i faglige og sociale arrangementer

Herudover får du adgang til Håndværksrådets service og tilbud som bl.a. er erhvervspolitisk indflydelse, mulighed for juridisk rådgivning samt kontakte tilbud.

Graasten Håndværkerforening

Kontakt info

Formand Henry Bjerg

Munkemøllevej 6
6300 Gråsten
Tlf. 73 65 16 63
Mobil  40 63 16 63